Regulamin programu lojalnościowego „Skarbonka” realizowanego przez AutoWarto.pl.

 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady przyznawania rabatów w sklepie internetowym prowadzonym pod marką AutoWarto.pl w ramach programu lojalnościowego „Skarbonka”.
 2. W ramach programu lojalnościowego „Skarbonka” klienci gromadzą Punkty Lojalnościowe – w skrócie PLN - prawa do zakupu transportu – dla ułatwienia dalej nazywany darmowym transportem - lub wybranych produktów z oferty AutoWarto.pl – zwanych dalej prezentem -  po preferencyjnych cenach. Program nie powoduje gromadzenia środków finansowych na imiennych kontach klientów.
 3. W ramach Programu Lojalnościowego „Skarbonka” uczestniczący w nim klienci nie uzyskują gratyfikacji czy innych korzyści, a jedynie są uprawnieni do zakupu wybranych z oferty AutoWarto.pl produktów po preferencyjnych cenach.
 4. Preferencyjna cena produktów możliwych do zakupu w ramach programu lojalnościowego skarbonka wynosi jeden grosz, dla wszystkich wybranych produktów prezentowanych każdorazowo klientowi, chyba że przy produkcie podano inną cenę.
 5. Innym sposobem realizacji rabatu przysługującemu klientowi na podstawie zgromadzonych Punktów Lojalnościowych, po za zakupem wybranych produktów z oferty AutoWarto.pl po preferencyjnych cenach jest wybór Bonu na kolejne zakupy.
 6. Prezent nabyty po preferencyjnej cenie jest integralną częścią zamówienia.
 7. Zwrot całości lub części zamówienia w ramach, którego klient skorzystał z Programu Lojalnościowego „Skarbonka”, powoduje utratę całości zgromadzonych w ramach zamówienia Punktów Lojalnościowych, a co za tym idzie prawa do dokonania zakupów po preferencyjnych cenach.

 

§ 2. Uczestnictwo w Programie

 

 1. Uczestnikiem programu lojalnościowego „Skarbonka” może zostać każdy klient AutoWarto.pl pod warunkiem zalogowania w systemie.
 2. W programie lojalnościowym „Skarbonka” nie biorą udziału klienci nie zalogowani, będący „gośćmi” i w takim statusie robiący zakupy w AutoWarto.pl
 3. Zalogowanie lub rejestracja w systemie może nastąpić już po dokonaniu wyboru produktu kupionego na preferencyjnych warunkach.

 

§ 3. Gromadzenie punktów lojalnościowych.

 

 1. Klienci robiąc zakupy w AutoWartp.pl zbierają w trakcie jednych zakupów Punkty Lojalnościowe.
 2. Ilość Punktów Lojalnościowych przypisanych do każdego z produktów jest prezentowana na stronie z oferta danego produktu.
 3. Wrzucenie do koszyka produktu, do którego przypisano Punkty Lojalnościowe jest równoważne z przypisaniem odpowiedniej kwoty Punktów Lojalnościowych do zawartości koszyka.
 4. Usunięcie z koszyka produktu, do którego przypisano Punkty Lojalnościowe jest równoważne ze zmniejszeniem przypisanych do zawartości koszyka Punktów Lojalnościowych o ilość przypisaną do usuniętego produktu.
 5. Punkty lojalnościowe nie są gromadzone po zakończeniu zakupów i dokonaniu płatności, niewykorzystane przed dokonaniem płatności przepadają.
 6. Posiadaną ilość punktów lojalnościowych można sprawdzić wchodząc do zakładki koszyk w belce głównej sklepu, nie zawiera ich szybki podręczny podgląd zawartości koszyka.

 

§ 4. Wybór prezentu

 

 1. Wybór prezentu następuje po podsumowaniu zamówienia przed jego realizacją i dokonaniem płatności.
 2. Każdy klient posiadający w koszyku Punty Lojalnościowe – w zależności od ich ilości może wybrać Bon na kolejne zakupy, darmowy transport lub prezent.
 3. Po wyborze prezentu następuje prezentacja towarów oferowanych po preferencyjnej cenie jednego grosza, chyba że przy produkcie podano inną cenę.
 4. W czasie prezentacji produktów proponowanych w preferencyjnych cenach podawana jest ich wartość, czyli rzeczywista cena detaliczna by ułatwić dokonanie wyboru na podstawie rzeczywistej wartości produktów.
 5. Można wybrać tylko jeden z prezentowanych produktów bez względu na jego wartość.
 6. Bez względu na ilość zgromadzonych punktów lojalnościowych można wybrać tylko jedną z opcji: darmowy transport, prezent lub Bon na następne zakupy.
 7. Nie wykorzystane Punty Lojalnościowe przepadają.

 

§ 5. Bon na kolejne zakupy

 

 1. Innym sposobem realizacji rabatu przysługującemu klientowi na podstawie zgromadzonych Punktów Lojalnościowych, poza zakupem wybranych produktów z oferty AutoWarto.pl po preferencyjnych cenach jest wybór Bonu na kolejne zakupy.
 2. Bon na kolejne zakupy uprawnia jego posiadacza do rabatu w wysokości określonej na bonie na zakupy realizowane w AutoWarto.pl
 3. Wartość bonu na kolejne zakupy jest przeliczana w stosunku jeden do jeden.
 4. Bon na kolejne zakupy uprawnia do realizacji rabatu po upływie 14 dni od daty dostarczenia zrealizowanego zamówienia uprawniającego do wydania bonu.
 5. Bon na kolejne zakupy ma charakter kodu rabatowego, a jego realizacja polega na wprowadzeniu kodu rabatowego we wskazanym przez system miejscu przed zrealizowaniem zamówienia.
 6. Bon na kolejne zakupy traci ważność po upływie roku od jego wydania.
 7. Bon traci ważność przy zwrocie części lub całości zamówienia, w ramach którego został wydany.
 8. Bon na kolejne zakupy może być realizowany przez dowolnego klienta AutoWarto.pl, może nim być klient, który nabył prawa do bonu na kolejne zakupy lub dowolnie wybrana obdarowane przez niego osoba.
 9. AutoWart.pl nie wydaje duplikatów ani nie odpowiada za kody zagubione. Zagubienie kodu lub udostępnienie go osobie nieuprawnionej z winy klienta nie może powodować roszczeń w stosunku do AutoWarto.pl.
 10. Bon na kolejne zakupy można zrealizować tylko w całości i tylko jednorazowo.
 11. Jeśli w regulaminie określającym zasady innych promocji nie wykluczono takiej możliwości Bon na kolejne zakupy można łączyć ze wszystkimi innymi ofertami i promocjami AutoWarto.pl.  

 

§ 6. Zwrot zakupów po skorzystaniu z Programu Lojalnościowego „Skarbonka”

 

 1. Prezent nabyty po preferencyjnej cenie jest integralną częścią zamówienia.
 2. Zwrot całości lub części zamówienia w ramach, którego klient skorzystał z Programu Lojalnościowego „Skarbonka”, powoduje utratę całości zgromadzonych w ramach zamówienia Punktów Lojalnościowych, a co za tym idzie prawa do dokonania zakupów po preferencyjnych cenach.
 3. Zwrot części zamówienia jest możliwy jedynie w sytuacji gdy częścią zwrotu jest produkt nabyty po preferencyjnej cenie.
 4. Klient może zachować produkt nabyty w ramach Programu Lojalnościowego „Skarbonka” pod warunkiem uiszczenia jego pełnej ceny detalicznej pomniejszonej o wcześniej uregulowana należność. Uiszczenie to może nastąpić na zasadach kompensaty.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 

 1. W razie jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości prosimy o skorzystanie z naszej infolinii 00 48 34 347 00 49 lub kontakt mailowy.
 2.  W sprawach nieuregulowanych stosują się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Europejskiego Ustawodawstwa Konsumenckiego.
 3. Powyższe zapisy regulaminu stosuje się do sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku. Nie mają one zastosowania w przypadku transakcji biznesowych te bowiem regulują odrębne przepisy prawa.
 4. Niniejszy regulamin nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową oraz innych praw konsumenckich.