Regulamin gwarancji zwrotu towaru

 1. Wszystkie towary zakupione za pośrednictwem AutoWarto.pl mogą zostać zwrócone w ciągu 14 dni licząc od daty ich dostarczenia, bez podania przyczyn.
 2. Zwrócić można jedynie część lub całe zamówienie.
 3. Zwrot kosztów transportu oraz obsługi płatności możliwy jest jedynie w przypadku zwrotu całości zamówienia, przy zwrotach częściowych zwrotowi podlega jedynie cena zwracanego towaru.
 4. Towar podlegający zwrotowi powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że nie można inaczej sprawdzić przydatności towaru.
 5. Konsument dotrzymał 14-cio dniowego terminu dokonania zwrotu jeśli w tym terminie poinformował AutoWarto.pl o swoim zamiarze: telefonicznie, za pośrednictwem Internetu lub listownie.
 6. Konsument nie ponosi kosztów zwrotu towaru jeśli poinformuje AutoWarto.pl o swoim zamiarze i zastosuje się do naszych wskazówek, zwrot odbędzie się na koszt AutoWarto.pl, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez klienta.
 7. Zwrot należności za zakupiony towar - w postaci przelewu bankowego na konto - nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu towaru do siedziby AutoWarto.pl oraz weryfikacji zasadności roszczenia, nie później jednak niż w 14 dni licząc od daty doręczenia przesyłki zwrotnej w przypadku roszczenia uznanego za zasadne.
 8. Zwrot towaru zakupionego w AutoWarto.pl po upływie 14 dni od jego dostarczenia jest możliwy jedynie po wcześniejszych indywidualnych konsultacjach. Warunkiem przyjęcia takiego zwrotu może okazać się poniesienie przez konsumenta części kosztów obsługi zwrotu. 
 9. AutoWarto.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu towaru nawet w stanie nienaruszonym jeśli przekroczony został termin o którym mowa w pkt. 1
 10. AutoWarto.pl nie odbiera przesyłek za pobraniem lub wysłanych na koszt odbiorcy w sposób inny niż podany przez obsługę lub w instrukcjach publikowanych na niniejszej stronie.
 11. Zasięgiem terytorialnym procedury bezpłatnego zwrotu towaru jest terytorium RP.
 12. Niniejszy regulamin nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową oraz innych praw konsumenckich.
 13. W razie jakichkolwiek wątpliwości Prosimy o skorzystanie z naszej infolinii 663 336 484